Potrebné podklady

k vypracovaniu znaleckého posudku

Smiech je najcennejším majetkom človeka.

podklady pre

byt:

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • aktuálny titul nadobudnutia vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
 • doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)
 • pôdorys bytu
podklady pre

rodinný dom:

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • aktuálny titul nadobudnutia vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
podklady pre

rozostavaný rodinný dom:

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky – v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape, alebo
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • stavebné povolenie – s vyznačením právoplatnosti
 • Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) – overenú v stavebnom konaní
podklady pre

pozemok:

 • aktuálna kópia listu vlastníctva – aktuálny
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
podklady pre

obchodné reality:

 • aktuálna kópia listu vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť stiahnutá z katastrálneho portálu)
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • podklady k stanoveniu výnosu (nájomná zmluva, poistná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer a pod.)
 • nadobúdacie doklady
ing. ľuboš horčičák

Znalec
v odbore stavebníctvo

odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

Objednajte si
znalecký posudok

Contact Form Demo (#1)